regulamin usług Eva photo art

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług graficznych świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Klienta, zwanych dalej Usługą
2. Wykonawcą jest Eva Photo Art, działająca w ramach spółki MYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-350 przy ul. Tymienieckiego 25D/59, KRS: 0000746989, NIP: 7272832882
3. Klientem jest osoba fizyczna lub prawna, zamawiająca u Wykonawcy Usługę graficzną. 
§2
Przedmiot Regulaminu
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Klienta Usługi graficznej tj. projektów graficznych, retuszu zdjęć, fotomontaży i in. oraz dostarczanie ich drogą elektroniczną Klientowi.
2. Korzystanie z usług Wykonawcy oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.evaphotoart.com.
§3
Prawa i Obowiązki Klienta
1. Klient zlecający Usługę zobowiązany jest dostarczyć drogą mailową komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie. Do materiałów zalicza się:
- zdjęcia,
- cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.,
- logo,
- inne materiały do wykorzystania w projekcie.
2. Klient zobowiązany jest do podania wytycznych dotyczących wykonania Usługi. W przypadku ich braku projekt zostanie wykonany wg uznania Wykonawcy.
3. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów, dokonywania akceptacji, w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.
4. Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być przez niego sprawdzone. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tekście lub informacjach przesłanych przez Klienta.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
- treść dostarczonych materiałów.
- niską jakość grafik dostarczonych przez Klienta
- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
- różnice w jakości projektów graficznych (kolor, kontrast, jasność, ostrość itp.), wynikające z używania przez Klienta sprzętu komputerowego o parametrach innych niż sprzęt Wykonawcy
- różnice różnice w jakości projektów graficznych (kolor, kontrast, jasność, ostrość itp.) po ich wydrukowaniu.
6.Klient zobowiązuje się do wysłania poprawek do projektu graficznego w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu graficznego od Wykonawcy na adres mailowy Wykonawcy.
7. Klient ma prawo do nieznacznych aktualizacji w otrzymanych projektach graficznych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Wszelkie modyfikacje, które w sposób znaczący zmieniają projekty graficzne mogą być wykonane wyłącznie za zgodą Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z rozpoczęciem realizacji zaakceptowanego przez siebie zamówienia.Klient 
§4
Prawa i Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
2. Wykonawca zobowiązuje się do używania materiałów pochodzących wyłącznie z legalnych źródeł oraz stosowania ich zgodnie z prawem autorskim
3. W przypadku planowanego użycia materiałów płatnych do realizacji Usługi przez Wykonawcę (np. zdjęcia/filmy pochodzące z płatnych stron internetowych), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Klienta o takiej możliwości i wysokości opłaty. Przy wyrażeniu pisemnej (mailowej) zgody na ich użycie - Klient ma obowiązek opłacić zaakceptowane przez siebie materiały. Ich koszt zostanie doliczony do faktury.
4. Wykonawca ma prawo do publikacji projektów z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez Klienta oraz prawo na publikację wizerunków zawartych w tych materiałach. 
§5
Realizacja Usług
1. Za moment przyjęcia Usługi do realizacji uznaje się:
- wyrażenie przez Klienta pisemnej zgody (drogą mailową) na warunki Regulaminu oraz przesłanie przez niego formuły potwierdzającej posiadanie praw autorskich do wysyłanych materiałów (§8, pkt 8)
- wyrażenie pisemnej zgody (droga mailową) na przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę 
2. Czas realizacji zleceń określany jest podczas osobistego kontaktu z Klientem.
3. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niego niezależnych
4. Czas realizacji Usługi liczony jest od momentu dostarczenia przez Klienta wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji Usługi, takich jak: treści, informacje, grafiki
5. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania poprawek lub  akceptacji.
7. Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Klient poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Klienta oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez Klienta, chyba, że termin przesłania poprawek zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.
9. Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem do Wykonawcy. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy – jedna rozpoczęta godzina pracy to 50 zł netto.
10. Dopuszczalne jest maksymalnie dwukrotne przesyłanie listy poprawek. Każda kolejna lista jest dodatkowo płatna – liczona jest ilość czasu poświęcona na wprowadzenie poprawek. Jedna godzina pracy to 50 zł netto.
11. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu / obrazu / strony internetowej będą dodatkowo płatne według stawki godzinowej, która wynosi 50 zł netto godzina pracy.
12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
14. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozbieżności koloru druku od kolorystyki zaakceptowanej w projekcie. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.
15. Wszystkie projekty wysyłane Klientowi zawierają znak wodny Eva Photo Art. Ostateczna wersja projektów pozbawionych znaku wodnego przesyłana jest Klientowi po zaksięgowaniu opłaty za fakturę.
16. W przypadku mniejszej ilości projektów/zdjęć - wysyłane będą Klientowi drogą mailową. W przypadku większej ilości projektów/zdjęć - udostępniane będą na platformie Zalamo.pl
§6
Opłaty
1. Za wykonanie Usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej indywidualnie z Klientem.
2. Koszt Usługi obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii i oczekiwanego terminu realizacji. Rzeczywisty koszt Usługi zależy od stopnia jej skomplikowania.
3. Ostateczny projekt graficzny wykonany w ramach Usługi przesyłany jest do Klienta z użyciem znaku wodnego - znak wodny usuwany jest po zaksięgowaniu opłaty na koncie Wykonawcy.
4. Rozliczenie za wykonany projekt graficzny wraz z przeniesieniem praw majątkowych odbędzie się na podstawie faktury.
5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania należnej płatności na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Numer konta Wykonawcy zawarty jest na fakturze VAT.
6. W przypadku zwłoki w płatności kwoty, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§7
Reklamacje
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć do 2 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
3. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość projektów w druku mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów cyfrowych. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji.
4. Reklamację można przesłać na adres mailowy Wykonawcy. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę składającego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Wykonawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta.
§8
Prawa autorskie
1. Zgodnie z przepisami prawa autorskie do projektu ma tylko i wyłącznie jego wykonawca, czyli Eva Photo Art.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością Wykonawcy. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w formacie cyfrowym. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem Wykonawcy, musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych (to jest składu w programach graficznych Corel, Adobe itp.), chyba, że Klient wykaże chęć kupienia projektu wraz z plikiem źródłowym (80% kwoty wyjściowej).
3. W momencie, gdy Klient akceptuje projekt i opłaca go, Wykonawca zbywa na jego rzecz swoje majątkowe prawa autorskie. Klient może projekt wydrukować, umieścić w sieci i za jego pośrednictwem promować swoje usługi. Nie może jednak wprowadzać w nim zmian bez zgody Wykonawcy – jest to zabronione na podstawie prawa autorskiego.
4. Klient zlecając wykonanie Usługi oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczył Wykonawcy w celach realizacji Usługi są jego własnością lub ma prawo je wykorzystać (posiada do nich autorskie prawa majątkowe oraz jest ich autorem lub dysponuje zgodą ich autora na wprowadzanie zmian).
5. W przypadku, gdy dostarczone przez Klienta materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi Klient. Wykonawca ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez Klienta jeżeli istnieje podejrzenie, że materiały nie są wykorzystywane zgodnie z prawem.
6. Klient przy składaniu zamówienia na Usługę ma obowiązek zawrzeć w zamówieniu pisemną akceptację warunków Regulaminu oraz formułę potwierdzającą własność praw autorskich i majątkowych do przesłanych materiałów oraz/lub zgodę na wykorzystanie wizerunków zawartych w niniejszych materiałach o następującym brzmieniu:  „Akceptuję warunki regulaminu umieszczonego na stronie evaphotoart.com oraz oświadczam, że wszelkie materiały, które dostarczam do Eva Photo Art w celach realizacji projektu, są moją własnością lub mam prawo je wykorzystać (dotyczy praw autorskich oraz prawa do wykorzystania wizerunku). W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela), ponoszę pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przeze mnie naruszają prawa autorskie lub prawa do wykorzystania wizerunku, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpię do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłacę wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny”.
7. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Klienta naruszają prawa autorskie lub prawa do wykorzystania wizerunku, Klient, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.
§9
Składanie zamówień na realizację Usługi
1. Usługa jest przyjmowana do realizacji przez złożenie zamówienia drogą mailową.
2. Dane niezbędne do zamówienia to:
- Nazwa firmy 
- Imię i Nazwisko
- Adres (do faktury)
- NIP (w przypadku firm)
- Telefon
3. Wykonawca indywidualnie z Klientem ustala koszt wykonania Usługi oraz termin jej realizacji.
4. Po ustaleniu szczegółów realizacji zlecenia, Klient przesyła drogą mailową zgodę na warunki Regulaminu oraz formułę potwierdzającą własność praw autorskich do wysyłanych przez niego materiałów. W momencie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę rozpoczyna się realizacja Usługi.
5. W terminie realizacji usługi Wykonawca wysyła Klientowi projekty do akceptacji. Projekty zawierają znak wodny Wykonawcy. Ostateczne projekty bez znaku wodnego wysyłane są Klientowi po opłaceniu faktury za Usługę.
6. Po otrzymaniu przez Klienta zamówionych projektów, Klient ma obowiązek ich akceptacji lub przesłania listy poprawek.
7. Po akceptacji projektów wystawiana jest faktura.
8. Ostateczne projekty bez znaku wodnego wysyłane są do Klienta po zaksięgowaniu na koncie bankowym wpłaty 100% wartości zamówienia.
§10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
3. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych przez Eva Photo Art. Administratorem danych jest MYA SP. Z o.o. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z MYA SP. Z o.o. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
4. Zmiany osób kontaktowych nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie potwierdzonej przez drugą Stronę w wiadomości e-mail.
5. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną.
6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.